Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności KU AZS AGH Kraków

KU AZS AGH Kraków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej KU AZS AGH Kraków.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych.
 • Publikacje w formie plików PDF są częściowo dostępne. Na stronie zamieszczane są pliki w dwóch wersjach: PDF i DOC.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej KU AZS AGH Kraków można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mateusz Zubik.
 • E-mail: mzubik@agh.edu.pl
 • Telefon: 664975370

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Adres: https://www.rpo.gov.pl/
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AGH

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne do budynku znajduje się przy Ulicy Piastowskiej 26 a. Wejście znajduje się na poziomie parkingu i jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Przy wejściu usytuowana jest portiernia. Na portierni można uzyskać informacje o lokalizacji poszczególnych pomieszczeń.

 

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze w budynku zapewniają swobodne poruszanie się. Nie występują w części komunikacyjnej różnice poziomów.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są znajdujące się na parterze: dwie hale sportowe, siłownia oraz szatnie. Z powodu braku wind na terenie budynku, osoby na wózkach nie mają możliwości dostępu do części biurowo-administracyjnej budynku, znajdującej się na pierwszym i drugim piętrze. W celu kontaktu z administracją bądź pracownikami KU AZS AGH Kraków należy zgłosić się do portierni, która przywoła odpowiedniego pracownika.

 

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Goście SWFiS mogą skorzystać z dostosowanej toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Zlokalizowana jest na parterze za portiernią. Na terenie obiektu znajdują się także szatnie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do dwóch hal sportowych oraz siłowni jest możliwy dla osób na wózkach.

 

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przed SWFiS AGH brak miejsc dla osób przeznaczonych wyłącznie dla osób niepełnosprawnych. Parking nie jest administrowany przez Akademię Górniczo-Hutniczą, gdyż znajduje się na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na parking można dostać się od ulicy Piastowskiej. Wjazd na parking ograniczają szlabany przy których znajdują się domofony.

 

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do Studium Wychowania Fizycznego i Sportu można wejść z psem asystującym.

 

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

Cześć pracowników KU AZS AGH jest przeszkolona w posługiwaniu się polskim językiem migowym. Aby umówić się na spotkanie z pracownikiem KU AZS AGH posługującym się językiem migowym prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy pod adresem azs@agh.edu.pl

Zdjęcie przedstawiające doście do wejścia głównego SWFiS AGH

Mapka z zaznaczonym wejściem głównym do budynku SWFiS AGH, gdzie mieści się siedziba KU AZS AGH Kraków.

 

Skip to content